2011-03-11 – The Duel + The Pyratz and Clan Bastardo – The Fenton – Leeds