2011-03-19 – SHAUN RYDER, THE TWANG – SHEPHERDS BUSH EMPIRE – LONDON