2011-06-20 – WHITESNAKES – Hammersmith Apollo – London