2011-09-01 – KARA GRAINGER BAND – 12 bar – London, London