2011-09-22 – DARKANE,DESTINITY,DEVASTATING ENEMY – DYNAMO – EINDHOVEN