2011-10-15 – BLOODSHEDFEST 12 – DYNAMO – EINDHOVEN