2011-10-28 – BLACK VEIL BRIDES, YASHIN – Melkweg – Amsterdam