2012-11-01 – Anti-Nowhere League – Trillians – Newcastle upon Tyne