2012-11-02 – Anti-Nowhere League – IVORY BLACK – GLASGOW