2012-11-29 – Sham 69 [Tim V] – CAVERN CLUB – DEVON, EXETER